Welcome to کینگژو Huashun تولید محصولات شرکت با مسئولیت محدود
تلفن: 0536-3297123
رده محصول
تماس با ما

کینگژو Huashun تولید محصولات شرکت با مسئولیت محدود
آدرس: کینگژو، شاندونگ، چین
اطلاعات تماس: تابستان
شماره تماس: 0536-3297123
شماره تلفن: 15376368726
فکس: 0536-3297123
پست الکترونیک: qzhssummer@foxmail.com
وب سایت: www.chinaammoniumsulfate.com

News
صفحه اصلی > اخبار > محتوای

در کود درجه فولاد آمون وم سولفات و nbsp؛ اطلاعات عموم

 • در <ص> مدل ه چ.: 99

 • در
 • در

  در نوع فا ل: شخص ت سر ع

 • در
 • در

  در ش م : ش م Neutra L

 • در
 • در

  در نوع: کمپوست

 • در
 • در

  در طبقه بند : کود آل

 • در
 • در

  در عفونت در خاک: ف ز ولوژ ک خنث

 • در
 • در

  در ظاهر: گرانول

 • در
 • در

  در رنگ: سف د

 • در
 • مشخصات: SGS

از

در کود درجه فولاد آمون وم سولفات & nbsp؛ در توض حات محصول

کود درجه فولاد آمون وم سولفات & nbsp؛ در مشخصات
از <برز ل=""> 1. کود سولفات آمون وم درجه بهتر
2. ن تروژن: 21 دق قه
از 3. رطوبت: 0.5 حداکثر
از 4. حجم: 1-4mm
از 5. سف د کردن کر ستال
از mmonium سولفات & nbsp؛ در & nbsp؛ در SOA 21
از آمون وم سولفات، سولفات آمون وم فسفات
از محصولات کشاورز ، کود کشاورز در نساج ، چرم، پزشک و غ ره مورد استفاده
از <برز ل=""> 25/50 / 1000KG ک سه ا د گر مشتر & # 39؛ درخواست
از رنگ: بلورها
از مشخصات
از پارامتر
از استاندارد
از تست نت جه
از ن تروژن <. برز="" ل=""> 21.0 دق قه بهتر
21.8
از رطوبت 0.5 حداکثر بهتر

از 0.42
از محصولات اصل :
از گرانول اوره، Prilled اوره، TSP، DAP ، نقشه، سولفات آمون وم، آمون وم کلر د NPK، FMP، و غ ره و nbsp؛ & nbsp؛ در
از درباره ما:. تجربه
از: متخصص در تول د کود و کسب و کار صادرات در مورد ب ش از 13 سال بهتر
ک ف ت خوب ، ق مت رقابت ، خدمات عال بهتر
تحو ل: & nbsp؛ در & nbsp؛ ک مقدار ز اد از محصولات ذخ ره ساز در خانه پ وند ما
از
نمودن کود درجه فولاد سولفات آمون وم و nbsp شده است. برنامه ها کاربرد از:
<برز ل="" کشاورز="">1.In، مورد استفاده برا کود ن تروژن. ا ن نوع از کود عمل، که باعث م شود که محصولات رشد و بهبود ک ف ت م وه و عملکرد و تقو ت مقاومت در برابر فاجعه است، م تواند برا خاک مشترک و گ اه در کود پا ه، کود اضاف و کود بذر استفاده م شود. ا ن م تواند مناسب به و ژه برا خاک با عدم sulfer، اما برا خاک اس د، سولفات آمون وم ن از به با آهک است.
2 استفاده شود. مواد اول ه ساخت کود ندارد.
3. در صنا ع ش م ا ، آن را برا مواد اول ه در ساخت oxydol، آمون اک آلوم و آمون وم کلر د استفاده م شود؛
از 4. در صنعت جوشکار عامل استفاده م شود.
از 5. در صنعت نساج ، UED برا بازدارنده آتش پارچه؛
از 6. در صنعت آبکار الکتر ک ، مورد استفاده برا electrobath افزودن ؛
از 7. سولفات آمون وم م توان برا ساخت مواد نسوز استفاده م شود؛
از 8. کاتال زور در رنگ غذا قرمز قهوه ا ؛
از
از کود سولفات آمون وم درجه فولاد & nbsp؛ در بسته بند ها & amp؛ حمل و نقل
از
از و انباردار حمل و نقل از:

از ذخ ره شده در انبار خشک و خنک و تهو ه مناسب. ا ن با د با هم با مواد قل ا ، مانند آهک، س مان و ... قرار داده نشده م شود.
هنوز آن را به نور خورش د و باران در طول حمل و نقل قرار نده د. هنوز ک سه ها بسته بند آس ب نم
از
از
از توجه: است.
(1) در صورت بهره ور کود پا ن تر، م توان د & # 39؛ T با کود قل ا د گر و ا مواد <برز ل=""> (2) به منظور جلوگ ر از علت سخت خاک و اس د شدن، نبا د استفاده طولان مدت سولفات آمون وم در همان قطعه از زم ن ها کشاورز . اگر شما مجبور به استفاده از کود، شما م توان د آهک ا کود آل مناسب اضافه ندارد.
به منظور جلوگ ر از تجز ه سولفات آمون وم، با د با توجه به با آهک مخلوط نم پرداخت. عموم از هم جدا اعمال دو تا 3 تا 5 روز
از (3) خاک اس د مناسب ن ست
از
از مز ت:. کن د.

1: در حال حاضر 9 سال سابقه صادرات برا ا ن محصولات
از 2: برخ از مز ت بازار خاص از جمله ا ران، بنگلادش، برز ل، کلمب ا، اندونز
از 3: ما هم شه تلاش ما برا ارائه تمام بار برا هر سفارش از هر مشتر ان
از 4: ک ف ت است بالا، ق مت رقابت ، خدمات حرفه ا است
از
از

. با کود درجه فولاد آمون وم Sulfate.jpg

یک جفت:

بعدی:

کینگژو Huashun تولید محصولات شرکت با مسئولیت محدود